กิจกรรมชาวธรรม > กิจกรรมชาวธรรม

ส.ค.ส. ประจำปี 2558 จาก ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี

(1/1)

dhammawangso:


ขอมอบภาพ ส.ค.ส.  พ.ศ. 2558
  สี่ปางมหาพุทธานุภาพ

   1.ปางพุทธลีลา ( ปางโปรดองคุลีมาล )
      เมื่อพระองค์ไปโปรด องคุลีมาล จอมโจร ผู้กำลังจะประหาร มารดา
      การโปรดครั้งนี้ โปรดด้วยอิทธานุภาพ แห่งการเดิน เพื่อช่วย บุคคลให้พ้นจากบาปใหญ่ และ ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมาย เนื่องด้วยองคุลีมาล หากฆ่ามารดาตนเองแล้ว คุณธรรมที่มีในใจก็จะหมดลง จะทำประหัตประหารคนเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้พระพุทธเจ้า เสด็จโปรดเพื่อ ช่วยสัตว์ให้รอดพ้นจาก ปาณาติบาต

    นับว่าเป็นหัวใจของ ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2558 ด้วยการสื่อความหมาย ของ ความสุข ด้วยการนำ สันติภาพ คือ นำ ศีลธรรม กลับมา อย่าให้หายไป

    2.ปางนั่งสมาธิคืนตรัสรู้
       ในคืนนั้น ได้เกิดฝน พายุ พัดโหมกระหน่ำ มาทั้งสี่ทิศ เพื่อขัดขวางบารมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ความหนาวเย็น ได้แผ่ปกคลุมพื้นที่นั้น พร้อมความน่ากลัว พญานาคด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้า จึงออกมาคุ้มครองพระพุทธเจ้าด้วยการโอบรัดพระวรกาย ของพระองค์ ในขณะทรงนั่งสมาธิ และแผ่พังพาน เป็นร่มกันฝน เพื่อส่งเสริมพุทธบารมี ให้ตรัสรู้ได้

    นับว่าเป็นหัวใจ ของ ส.ค.ส. ปี 2558 ในการสื่อ ว่าแม้เราจะไม่รู้อะไรในพระสัทธรรม จะต่ำต้อยด้วยความรู้ที่มีน้อย แต่หากเราจะส่งเสริม ผู้ปฏิบัติธรรมให้มีโอกาสภาวนา ก็ขอให้ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เข้ามาสนับสนุน ดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ว่า การให้ธรรมเป็นชนะการให้ทั้งปวง นั่นเอง นับว่าเป็นการปิดทองหลังพระ

     อันธรรมดา พญานาค จัดว่าเป็นอาภัพพบุคคลในศาสนา แม้บวชก็ให้บวชไม่ได้ แต่ พญานาคก็ยังส่งเสริมการภาวนาให้แก่พระพุทธศาสนา นับว่ามีกุศลมหาศาลถึงปัจจุบันนี้

    3. ปางเปิดโลก ( หรือวันที่เสด้จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ )
      ในขณะที่เสด้จลงที่ประตูเมือง สังกัสสะนคร พระพุทธองค์ได้ทรงทำอิทธานุภาพ เปิดโลกทั้งสาม ให้ชนทั้งสามโลกได้สามารถเห็นซึ่งกันและกัน ก่อนเสด็จลงจากดาวดึงษ์ การทำอิทธานุภาพครั้งนี้ ชนทั้งหลาย ที่อยู่ ณ ที่นั้น สามารถเห็น สวรรค์ นรก โลกมนุษย์ ต่างคนต่างเห็นอย่างเป็นอัศจรรย์ เป็นการคลายความสงสัยในเรื่อง นรก สวรรค์ ให้แก่โลกมนุษย์ และทำสัตว์นรกได้รับความสุข ในขณะนั้น

     เป็นหัวใจของ ส.ค.ส. ปี 2558 ด้วยความหมาย การเปิดเผยความจริง ของวัฏฏะสงสาร แสดงให้เห็นถึง กรรมอกุศลย่อมนำไปสู่ทุคติ กรรมกุศลย่อมนำไปสู่สุคติ ส่วนผู้ใดเห็นธรรม และเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้า ย่อมไม่ต้องการ ทั้งทุคติ และ สุขคิ ย่อมปรารถนา ในพระนิพพาน เป็นอนุพุทธ สาวก เท่านั้น การเปิดโลก นั้นแสดงถึงการ แสดงความจริง ของพระธรรม อันเป็นกฏของพระธรรม นั่นเอง

    4.ปางพุทธปรินิพพาน ( ก่อนดับขันธปรินิพพาน )
    พระพุทธเจ้า เสด็จถึงเมืองกุสินารา อันเป็นสถานที่ พระองค์ แสดงพุทธประสงค์ เพื่อการดับขันธปรินิพพาน ตามพระเกรียติของพระพุทธเจ้า เนื่องด้วย เมืองกุสินารา เป็นเมืองระหว่าง แคว้นทั้งเจ็ดในขณะนั้น ด้วยพุทธประสงค์หลายหอย่างแต่เหตุการณ์ ที่สำคัญ ก็คือการแสดง พุทธลีลาในการปรินิพพาน ด้วยการเข้า ฌาน ตามลำดับ และ ดับขันธปรินิพพาน ระหว่าง รูปฌาน และ อรูปฌาน นั่นหมายถึงการดับขันธปรินิพพาน ที่เป็น นิพพาน อันไม่มีรูป และ ไม่ใช่ไม่มีรูป นั่นเอง ความหมายนี้ นับว่าเป็นความหมายสูง มากในพระกรรมฐาน เพราะการนิพพาน ของพุทธสาวก ก็ต้องเป็นเช่นนั้น เช่นกัน

     นับว่าเป็นหัวใจ ของ ส.ค.ส. ปี 2558 ด้วยการสื่อความหมาย แห่ง อำนาจสมาธิ ย่อมมีแก่บุคคล ผู้เป็น พระอริยะบุคคล ไม่ว่าจะเป็น สุกขวิปัสสก หรือ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปัตโต ก็ล้วนแล้ว ต้องมีสมาธิ การตั้งมั่น ในสมาธิ ย่อมระงับ ความกระวนกระวาน แห่งกาย ได้ แม้กายนั้น จะแย่สักปานใดก็ตาม กายนั้นก็ย่อมไม่ทำให้ พุทธสาวก คร่ำครวญร้องไห้ กระสับกระส่ายสับสน เป็นทุกข์ เพราะกายนี้

     ก็ขอมอบภาพ สี่มหาพุทธานุภาพ นี้ไว้เป็นอนุสรณ์ แห่ง ส.ค.ส. 2558 แก่สมาชิกทุกท่าน


     ด้วยความเคารพในธรรมแก่ทุกท่าน

     ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี
   
ปล. รบกวน คุณธรรมธวัช ช่วยแต่งกลอน สี่ปางมหาพุทธานุภาพ ประกอบให้ด้วยครับ

 
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version